Het Directoraat-generaal Luchtvaart (DGLV) komt met een advies aan de bestuurders van een RPA (‘dronepiloten’) en exploitanten (‘drone operatoren’) om toelichting te geven bij de geldende regels en maatregelen. Naast de gekende nationale regels voor het gebruik van drones, zijn de dringende maatregelen van de overheid om de verspreiding van het coronavirus te beperkten (‘Corona’ besluit) uiteraard ook van toepassing op dronepiloten en -operatoren. Bovendien heeft het DGLV een NOTAM  uitgevaardigd met verbodsbepalingen voor dronevluchten in gecontroleerd luchtruim en trainings- en examenvluchten met drones:

NOTAM B1411/20 From:19 MAR 20 17:29 Till:05 APR 20 11:00 EST

BELGIAN AIRSPACE: REMOTELY PILOTED AIRCRAFT SYSTEMS (RPAS) FLT IN CONTROLLED AIRSPACE, TRAINING FLT AND EXAMINATION FLT PROHIBITED, EXC MEDICAL, POLICE, SAR, STATE, MIL, TECHNICAL INSPECTION FLT AND FLT TO ASSURE FUNCTIONING OF THE STATE

A. Wat betekent dit alles concreet voor uw geplande dronevluchten?

 

1. Dronevluchten met een professioneel of commercieel doel

1A. Vluchten buiten gecontroleerd luchtruim

Op voorwaarde dat deze dronevluchten voldoen aan de wettelijke voorwaarde (, is het nog steeds mogelijk om uw beroep uit te oefenen.

U zal echter rekening moeten houden met de verplichte maatregelen vanwege het coronavirus. Meer bepaald moet u de regels van social distancing garanderen, in het bijzonder het behoud van een afstand van 1,5 meter tussen elke persoon (‘Corona’ besluit, art. 2)

Met deze maatregelen is het niet mogelijk om op een correcte manier opleidings- en examenvluchten te laten doorgaan.  Daarom heeft het DGLV alle oefen- en examenvluchten met drones op het ganse grondgebied verboden (NOTAM B1411 / 20).

1.B Vluchten binnen gecontroleerd luchtruim

De huidige uitzonderlijke omstandigheden hebben ook een impact op de organisatie van de luchtverkeersleiding. Daarom worden tijdelijk de dronevluchten in gecontroleerd luchtruim zoveel mogelijk opgeschort.

Dronevluchten in een gecontroleerd luchtruim (alle CTR’s, TMA’s en nog hoger gelegen gecontroleerd luchtruim) worden alvast tot 5 april 2020 verboden, ook voor de klasse 1A operatoren (NOTAM B1411 / 20).

Zelfs indien u over een nog geldige afwijking voor klasse 1A vluchten in een CTR beschikt, mag u deze vluchten niet meer uitvoeren.

Op dit algemeen verbod op vliegen in een gecontroleerd luchtruim zijn een aantal uitzonderingen voorzien:

MEDICAL, POLICE, SAR, STATE, MIL

Vooreerst is het duidelijk dat dronevluchten door – of in opdracht van – medische diensten, politie, defensie, brandweer en civiele bescherming mogelijk blijven.

TECHNICAL INSPECTION FLT

Het is belangrijk op te merken dat de NOTAM als doel heeft ook het onbemande vliegverkeer zoveel mogelijk te beperken, net zoals dat ook voor bemande luchtvaart het geval is door middel van NOTAM B1410/20. In dat opzicht is het ook de bedoeling technische inspecties nog steeds mogelijk te maken maar die tegelijk te beperken tot dringende inspecties waarbij de opdrachtgever het dringend karakter kan aantonen.

FLT TO ASSURE FUNCTIONING OF THE STATE

Dronevluchten die noodzakelijk zijn voor de werking van de overheid blijven mogelijk binnen gecontroleerd luchtruim.

Voor vluchten die onder deze 3 uitzonderingen vallen, blijven alle gebruikelijke voorwaarden en procedures van toepassing (vb. afwijking in het kader van  het Koninklijk beslui van 10 april 2016).

 

2. Dronevluchten met een recreatief doel

Op voorwaarde dat deze recreatieve dronevluchten voldoen aan alle wettelijke voorwaarden (Koninklijk besluit van 10 april 2016, art. 3 §2), is het nog steeds mogelijk om een dergelijke vlucht uit te voeren.

Aangezien u hiervoor echter geen verplaatsingen mag maken, zijn dergelijke vluchten beperkt tot uw eigen private terrein (dus uw eigen tuin) gelegen aan uw vaste woonst, met respect van een afstand van 1,5 meter tussen elke persoon (Corona besluit, art. 5 en 8). Uiteraard zijn deze vluchten ook verboden op modelluchtvaartterreinen.

Ter herinnering, geven we hier nog de wettelijke voorwaarden (Koninklijk besluit van 10 april 2016, art. 3) die van toepassing zijn op deze vluchten:

  • drones van minder dan 1kg die op een maximale hoogte van 10 meter boven de grond vliegen;
  • gebruikt voor persoonlijke doeleinden buiten de openbare ruimte;
  • niet vliegen in een straal van 3km rond een luchthaven of een civiel of militair luchtvaartterrein;
  • niet vliegen boven een industrieel complex, een gevangenis, de LNG-terminal van Zeebrugge, nucleair installaties, of een groot aantal mensen in open lucht;
  • de gebruiker zorgt ervoor om de veiligheid van andere luchtvaartuigen, personen of goederen op de grond, niet in gevaar te brengen, en
  • de gebruiker houdt zich aan de bepalingen van de toepasselijke regelgeving inzake privacy.

 

B. Wat met mijn opleiding tot dronepiloot?

Het DGLV is er zich van bewust dat door de coronaproblematiek een deel van de aspirant-dronepiloten problemen ondervinden om hun drone-opleiding tijdig af te werken.  Naast het verbod op trainings- en examenvluchten, zijn ook de theoretische examens bij het DGLV momenteel opgeschort. Daarbij komt nog het uitdoven van het nationale kader en de toepassing van de nieuwe Europese regelgeving vanaf 1 juli 2020.

Dit zijn voor iedereen uitzonderlijke en onvoorziene omstandigheden, en het DGLV zal onderzoeken welke maatregelen kunnen worden genomen voor de getroffen aspirant-dronepiloten.

 

C. Steunmaatregelen

Hebben de opgelegde maatregelen een significante impact op jouw activiteiten of inkomsten, bekijk dan zeker welke steunmaatregelen de regering heeft genomen.

 

D. Referenties

Bron: https://mobilit.belgium.be/nl/luchtvaart/drones/dronevluchten_covid19
Raadpleeg
steeds de officiële documenten (zoals gepubliceerd in het Staatsblad of via NOTAM) voor de laatste voorschriften:

  1. Koninklijk besluit van 10 april 2016 met betrekking tot het gebruik van op afstand bestuurde luchtvaartuigen in het Belgisch luchtruim;
  2. Ministerieel besluit houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID – 19 te beperken
  3. NOTAMs (vb. NOTAM B1411/20 of latere updates)

Consulteer ook regelmatig onze website.

Pin It on Pinterest