Nu het coronavirus ook in België hard toeslaat, worden er drastische maatregelen genomen door de overheid. Voor veel bedrijven heeft dit een ernstige impact, ook voor de (on)bemande luchtvaart. Om de schade voor de economie zoveel mogelijk te beperken en te voorkomen dat bedrijven in zware financiële problemen komen, kunnen dronebedrijven en zelfstandige piloten bijvoorbeeld rekenen op compenserende maatregelen. Zopas heeft de federale regering opnieuw 1 miljard uitgetrokken daarvoor.

De Kamercommissie Financiën en Begroting zette vanmiddag het licht op groen om de komende drie maanden 1 miljard euro extra vrij te maken voor de bestrijding van de coronacrisis. Dat moet de regering de mogelijkheid bieden snel maatregelen te nemen op het vlak van de gezondheid, maar ook voor bedrijven en werknemers. Hieronder vindt u alvast een overzicht van reeds getroffen maatregelen. De komende uren en dagen wordt er op basis van verder overleg met getroffen sectoren nog aan extra maatregelen gewerkt.

Overbruggingsrecht voor zelfstandigen

Zelfstandigen in hoofdberoep komen in aanmerking voor het overbruggingsrecht op grond van gedwongen stopzettingvan de activiteit, zodra die langer dan een week duurt. De financiële steun bedraagt 1266,37 euro per maand zonder gezinslast en 1582,46 euro met gezinslast. Meer informatie

Vermindering voorafbetalingen voor zelfstandigen

Als zelfstandigen in de loop van het jaar merken dat hun inkomsten lager liggen dan het bedrag dat is gebruikt als basis voor de berekening van hun bijdrage, kunnen ze een verlaging van de bijdrage vragen. Meer informatie

Uitstel of vrijstelling van betaling van sociale bijdragen voor zelfstandigen

Zelfstandigen die getroffen worden door de gevolgen van het coronavirus, kunnen een schriftelijke aanvraag indienen bij hun socialeverzekeringsfonds om de betaling van hun voorlopige bijdragen uit te stellen. Deze maatregel geldt voor de voorlopige bijdragen van de eerste twee kwartalen van 2020. Wie zijn sociale bijdragen niet kan betalen ingevolge het coronavirus, kan een vermindering of zelfs vrijstelling van bijdragen vragen. De vrijstelling van bijdragen kan geheel of gedeeltelijk worden toegekend. Meer informatie

Tijdelijke werkloosheid door overmacht

Werkgevers die hun werknemers tijdelijk niet kunnen tewerkstellen ten gevolge van het coronavirus kunnen gebruik maken van deze maatregel. Hierdoor kunnen de werknemers genieten van een verhoogde RVA-uitkering tot 30 juni 2020. Dit motief kan worden ingeroepen voor bijvoorbeeld werknemers die in quarantaine werden geplaatst, of voor ondernemingen die getroffen zijn door de gevolgen van het coronavirus (probleem in toelevering waardoor productie stilvalt, enz…). Meer informatie

Betalingsplan voor sociale werkgeversbijdragen

Werkgevers die door het coronavirus moeilijkheden ondervinden om de sociale werkgeversbijdragen te betalen, kunnen bij de RSZ minnelijke afbetalingstermijnen aanvragen voor het eerste en tweede kwartaal 2020 die zij verschuldigd zijn omdat ze personeel tewerkstellen. Meer informatie

Uitstel van betaling btw en belastingen voor ondernemingen

Getroffen ondernemingen kunnen uitstel van betaling aanvragen bij de fiscus. Deze steunmaatregelen moeten financiële ademruimte geven en ondernemingen toelaten hun tijdelijke financiële moeilijkheden te overbruggen. Zo zal het mogelijk zijn uitstel van betaling te vragen voor bedrijfsvoorheffing, btw, personenbelasting, vennootschapsbelasting en rechtspersonenbelasting. Meer informatie

Uitstel betaling onroerende voorheffing

De aanslagbiljetten voor de onroerende voorheffing voor de bedrijven zullen later uitgestuurd worden. Dit betekent dat voor ongeveer 1 miljard aan belastingen niet geïnd zullen worden in het voorjaar, maar pas in het najaar. Op die manier wordt voorkomen dat bedrijven in liquiditeitsproblemen terecht komen.

Flexibiliteit bij uitvoering van federale overheidsopdrachten

Voor alle federale overheidsopdrachten die vertraging oplopen of niet uitgevoerd worden als gevolg van het coronavirus, zal de federale overheid geen enkele boete of sanctie opleggen aan dienstverleners, bedrijven of zelfstandigen. Ook ondernemingen die ten gevolge van de crisis het moeilijk krijgen om de termijnen na te komen die voorzien zijn bij bepaalde subsidies van het VLAIO, kunnen met het agentschap in overleg gaan over de mogelijkheid van de verlenging van deze termijnen.

Crisiswaarborg

Er wordt 100 miljoen euro uitgetrokken voor crisiswaarborgen. Op die manier kunnen ondernemingen en zelfstandigen in deze crisisperiode ook voor bestaande schulden een overbruggingskrediet laten waarborgen door de ParticipatieMaatschappij Vlaanderen. Deze maatregel komt bovenop de bestaande waarborgen voor investeringskredieten en werkkapitaal. Daarmee kunnen al 1000 leningen van 100.000 euro gewaarborgd worden die onder de 75% gewestwaarborg kunnen geplaatst worden.

Uitbreiding hinderpremie

Net als bij hinder door openbare werken, wordt voorzien in een premie voor handelaars, horeca, kleine zelfstandigen en dienstverleners die getroffen worden door de corona-maatregelen. De ondernemers die getroffen zijn door een volledige sluiting bekomen een eenmalige premie van 4.000 euro en als ze na 21 dagen hun zaak nog moeten sluiten een vergoeding van 160 euro per dag. Voor ondernemingen die in het weekend moeten sluiten is er een eenmalige premie van 2.000 euro en als ze na 21 dagen hun zaak nog moeten sluiten krijgen ze een vergoeding van 160 euro per dag.

Compensatie voor geannuleerde evenementen door scholen

Alle lessen zijn geschorst tot en met 3 april. Ook dit kan een impact hebben op ondernemers. Daarom voorziet de overheid de nodige compensatie voor gederfde inkomsten wegens het annuleren van evenementen door scholen. Net zoals voor externen die scholen ondersteunen, denk maar bijvoorbeeld aan doventolken.

Subsidies sportevenementen

Sportieve evenementen die een subsidie gekregen hebben via Sport Vlaanderen zullen 100% van hun subsidie uitgekeerd krijgen, ook als het evenement afgeschaft wordt omwille van corona.

Steunmaatregelen toerisme

Er zal een budget van 5 miljoen euro worden vrijgemaakt voor jeugdtoerisme en sociaal toerisme. Toerisme Vlaanderen zal dit jaar ook geen pacht innen bij zijn jeugdherbergen, een maatregel ter waarde van 1 miljoen euro. De precieze modaliteiten van deze steunmaatregelen worden nu verder door Toerisme Vlaanderen uitgewerkt.

Extra tijd voor tax shelter podiumkunsten en audiovisuele werken

Bedrijven en organisaties die gebruik maken van de tax shelter voor podiumkunsten en audiovisuele werken zullen zes maanden extra de tijd krijgen voor de opstart van het evenement of de première om van de tax shelter gebruik te maken.

Bankenoverleg

Momenteel wordt er hard gewerkt aan een constructief overleg tussen alle banken om een aantal afspraken te maken over impact van de crisis op de liquiditeit en de terugbetalingscapaciteit van de ondernemingen, particulieren en gezinnen. Hier is nog geen concrete steunmaatregel gekomen maar die zit er wel nog aan te komen.

Blijf in uw kot

Naast alle dwigende en steunende maatregelen blijft uiteraard de basismaatregel ook gelden. Vermijd zoveel mogelijk fysiek contact en zorg voor een goede basishygiëne. Ook al ben je zelf nog jong en denk je geen gevaar te lopen, doe het voor de risicopatiënten. Voor je familie, vrienden en kennissen die mogelijks wel kwetsbaar zijn. Blijf in dus zoveel mogelijk in uw kot en wees creatief.

Voor vergaderingen waarbij (niet alle) werknemers fysiek aanwezig moeten zijn, kan gebruik gemaakt worden van conference-calls. Hiervoor zijn verschillende tools voorhanden zoals bijvoorbeeld Skype of Google Hangouts. Ook reizen wordt ten zeerste afgeraden. Stel werkgerelateerde trips dus best uit. Buiten het medisch risico is het risico dat u niet zomaar kan terugkeren erg reël. Consulteer de FOD Buitenlandse Zaken of het FIT indien u vragen heeft over zakenreizen.

Op de website van VLIAO kan u ook een lijst met veelgestelde vragen terugvinden over diverse (steun)maatregelen rond de coronacrisis. Indien u specifieke vragen heeft over maatregelen aangaande activiteiten met drones, kan u altijd uw vraag stellen via info@euka.org en zullen we trachten deze zo goed mogelijk te (laten) beantwoorden. Raadpleeg best uw bank of boekhouder als het gaat om een van bovenstaande financiële maatregelen.

Pin It on Pinterest