Ervaringuitwisseling tussen de Drone Industrie en de Bouw-, Landbouw- en Veiligheidssector

Projectinformatie

4. In uitvoering

Projecttype: ESF SWITCH
Projectpromotor: EUKA vzw
Projectpartners beroepsfederaties: Confederatie Bouw LimburgPC Fruit, Boerenbond LimburgAPEG-BVBO
Projectpartners kennisinstellingen: Hogeschool PXL
Startdatum-Einddatum: 1/1/2020-31/3/2021

Samenvatting

Met dit project wil EUKA samen met zijn partners inzetten op het behalen van competenties die via de dagelijkse werking bij EUKA en bij de partners moeilijk op korte termijn realiseerbaar zijn. Zo kunnen medewerkers ervaring opdoen bij elkaar, die ze anders niet of met grote moeite kunnen opdoen.

Kader

In 2018 voerde Hogeschool PXL in opdracht van EUKA en CEGEKA de ‘ESF-SCOPE’studie uit. In deze studie ging onderzoeker Inge Ectors na welke competenties noodzakelijk zijn in de (snel veranderende) drone-sector. Uit dit onderzoek bleek namelijk dat er heel wat kennis en kunde nodig is om met drones te werken, terwijl er niet altijd een pasklaar antwoord voorhanden is. Opleidingsinstellingen hebben zelf nog maar beperkte opleidingen voorhanden, terwijl bedrijven, KMO’s en kleine zelfstandigen heel wat kennis en expertise in huis hebben.  

Met het project ESF SWITCH wil EUKA in samenwerking met Hogeschool PXL, expertisecentrum Innovatief Ondernemen, hier een antwoord op bieden. Waarom namelijk niet over bedrijfsgrenzen heen gaan, en gaan leren van en bij elkaar? Met middelen van ESF (het Europees Sociaal Fonds) zullen EUKA en Hogeschool PXL de komende twee jaar een kader scheppen waarin KMO’s en bedrijven van elkaar kunnen leren. Bij het uittekenen van dit kader komt ook de juridische kant van de zaak aan bod. We denken hierbij bijvoorbeeld aan verzekering en privacy, maar ook bijvoorbeeld het ‘specialiteitsbeginsel’ in de bewakingsfirma’s nemen we mee.

Doelstelling

In dit project krijgen werknemers en zelfstandigen de kans om tijdelijk mee te draaien in een andere jobcontext, om daar noodzakelijke competenties onder de knie te krijgen. In eerste instantie geven we bedrijven uit de sectoren ‘bouw’, ‘landbouw en fruit’, en ‘beveiliging’ hierbij de kans om lerenden uit te sturen en/of te ontvangen. In sommige sectoren worden dronetoepassingen al couranter ingezet dan in andere sectoren. Dit project geeft de ruimte om daarin van elkaar te leren en sneller te groeien.

Werkwijze

Via het doorlopen van verschillende fasen komen we uiteindelijk tot een planning met een aantal bedrijven die SWITCHEN.  Deze fases zijn

 • Sensibiliseren:
  • via opzet, afname, verwerken van een vragenlijst rond het in kaart brengen van leerbehoeften en leervragen
  • via het in kaart brengen van good practices
  • via het organiseren van het lerend netwerk: leerbehoeften en leervragen
 • Matching:
  • via bedrijfsbezoeken voor detectie van aanbieders van leertrajecten
  • via diepte-interviews voor detectie van leerbehoeften
  • via een selectie van leerbehoeften en leerplekken
 • Omkadering/gesprek met sociale partners
  • voor het aftoetsen van het juridisch kader
  • afsluiten verzekering
  • afspraken IP worden opgenomen in het juridisch kader
  • specifieke veiligheidsprocedures worden werkplek per werkplek bekeken en gedeeld met de betrokken partijen
 • Voorbereiding leerplek:
  • interviewdraaiboek wordt opgesteld en dienst als leidraad voor gesprek met expert in functie van opstellen leerpad
  • diepte-interviews met experts op leerplekken wat betreft opstellen leerpad per leerbehoefte
  • opstellen van de leerpaden
  • opstellen van checklist kwaliteitscontrole van de leerplek
  • kwaliteitscontrole van de leerplekken

In de reeds vastgelegde SWITCHES komen volgende kennisdomeinen aan bod:

 • Dronevluchtplanning, vluchtuitvoering, verzamelen drone data
 • Specificiteit dataverzameling binnen groenteteelt (multispectrale beelden)
 • Verwerking dronedata
 • Landmeetkundige bepaling van referentiepunten en nauwkeurigheid, opzet van meting
 • Verwerken van beelden met behulp van fotogrammetrie, volledige traject, inclusief software training
 • Mogelijkheden en uitdagingen thermale en multispectrale camera’s
 • Toelichting bij mogelijkheden met drones binnen de fruitteelt
 • Indienen van projectaanvragen en toelichting van mogelijkheden voor KMO’s
 • Combineren van gronddata met beelddata
 • Callibratiebord fotograferen en inladen in software
 • Stitchen van beelden
 • Opstellen van DTM’s, 3D-modellen en DSM’s
 • Verwerken resultaten met AI en machine learning
 • Montage en demontage van drones
 • Instellingen, herstelling en onderhoud van drones
 • Aandachtspunten bij het opmaken van een inspectierapport in de bouw

 

Meer informatie en voorbeelden

Download hier de presentatie met meer informatie en voorbeelden over het project.

Oproep

 • We leren ‘on the job’: wat geleerd wordt is praktisch, snel en toepasbaar
 • Naast de skills die je verwerft ontwikkel je je netwerk ook verder
 • Je werknemer krijgt de kans om eens ‘buiten de muren’ op verkenning te gaan, om geïnspireerd te worden en zelf zijn/haar expertise te delen in een uniek kader
 • Met dit project doen we aan kruisbestuiving tussen sectoren
 • Hogeschool PXL tekent samen met jou uit welke competenties er juist verworven moeten worden en wat daarvoor dan juist nodig is op de werkvloer van de leerplek
 • We komen tot een opleiding op maat (op vlak van inhoud maar ook op vlak van organisatie: hoeveel dagen switchen, met welk bedrijf switchen (bv. afstand), op welke momenten switchen, etc.
 • Bij het verkennen van wat mogelijk is doet PXL diepte-interviews met de lerende en met de leerplek, om zeker te zijn dat we doordacht en relevant switchen
 • De opleiding kost enkel werktijd en verplaatsingskosten, verder betaal je geen opleidingskosten
 • Hierbij vindt u een oplijsting van de komende instapmomenten, dwz tijdstippen waarop er nieuwe engagementsverklaringen en matchingovereenkomsten ingediend mogen worden bij de FOD WASO:
  • Instapmoment 1: 17/02/2020
  • Instapmoment 2: 27/04/2020
  • Instapmoment 3: 14/09/2020
  • Instapmoment 4: 19/10/2020
  • Instapmoment 5: 23/11/2020
  • Instapmoment 6: 25/01/2021

Nieuws over dit project

Pin It on Pinterest