Zoek een drone-partner

Op deze pagina kan je onze volledige leden- en pilotenbestand doorzoeken naar de juiste drone-partner. Alle piloten kunnen zich GRATIS registeren op deze site, onafhankelijk van lidmaatschap. Piloten die gelinkt zijn aan een lid worden automatisch geregistreerd.

Cluster for Innovation in Defense, Safety and Security vzw (CIDSS.be)

Contactinfo
Contact: Koen Depreytere
Mobiel: 00 32 (0)477 51 78 51
Adres:
Koning Albert II-laan 27, Brussel, België 1030
Omschrijving:

Contactplatform voor alle actoren van de veiligheidsketen inclusief de professionele gebruikers en de maatschappij.
Detecteren en oplossen van integrale veiligheidsvraagstukken.
Internationale samenwerking.

Convenant EUKA – CIDSS.be : Samenwerking Veiligheid & Innovatie 

Overwegende dat:

- EUKA Vzw als enige Vlaamse triple-helix dronecluster, tevens innoverend bedrijven netwerk (VLAIO), het aanspreekpunt is betreffende drones voor de overheid, de drone industrie, eindgebruikers en academische wereld;

- De quadruple helix Cluster for Innovation on Defense, Safety&Security (CIDSS.be) actief is in het brede domein van publiek- private veiligheid en defensie;

- Door collaboratieve samenwerking en verbeterde afstemming tussen voornoemde organisaties de synergie in het veiligheidsdomein wordt versterkt. Samen vormen ze een krachtige alliantie die bepalend zal zijn in het onderzoek en innovatie zowel in het brede domein van publiek- private veiligheid en defensie als binnen de niche dronetechnologie.

Besluiten tot vergaande samenwerking.

- De samenwerking beoogt de volgende complexe grensoverschrijdende veiligheidsuitdagingen te agenderen en verder te ontwikkelen:

1. denken en handelen over de gehele veiligheidsketen versterken, van civiel tot militair, inclusief de maatschappij als eindgebruiker;

2. efficiënte besluitvorming in de veiligheidsketen versnellen en verbeteren;

3. maatschappelijke inzet vergroten ten behoeve van veiligheidsvraagstukken;

4. anticiperend en voorspellend vermogen vergroten en de vertaling ervan;

5. absorptievermogen van innovatieve oplossingen in de veiligheidsorganisatie en de maatschappij vergroten.

Met als dubbele doelstelling:

  • • Maatschappelijk rendement, kennisverrijking en innovatieve oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken in het veiligheidsdomein, met als resultaat meer veiligheid en/of veiligheid tegen lagere maatschappelijke kosten;
  • • Economisch rendement, voor steden en regio’s meer banen, verhoging van omzet/bruto toegevoegde waarde, voor bedrijven omzet/winst verhoging en voor kennisinstelling en het ‘vermarkten’ van hun kennis.

En maken hiervoor de volgende afspraken en stellen de volgende aanpak vast:

I. Door de bundeling van lokale/regionale/nationale initiatieven voor innovaties in het veiligheidsdomein m.b.t. drones wordt een bijdrage geleverd aan het internationale veiligheidsbeleid, dat voorziet in publiek-, private samenwerking in "communities" of "clusters". 

Vanuit EUKA en CIDSS.be worden onder andere de volgende concrete ambities vooropgesteld en in samenwerking verder ontwikkeld:

1. Het wederzijds promoten van de organisaties oa. door het opzetten van actieve dialoog met de doelgroepen;

2. Het actief promoten van Droneport Sint-Truiden als nationaal test-, ontwikkelings- en bedrijvencentrum voor drones;

3. Complementair aan elkaar geïntegreerde en complexe veiligheidsvraagstukken oplossen waarbij EUKA de unieke kennispartner is voor drones;

4. Optimaliseren kennisdeling d.m.v. (grensoverschrijdende) live broadcasting / videostream van partnerbijeenkomsten en evenementen georganiseerd door de respectieve clusters;

5. Opzetten van nationale en Europese samenwerkingsprojecten over veiligheid en innovatie waarin drones en gerelateerde technologie van toepassing zijn.

De agenda wordt daarnaast gebaseerd op de volgende pijlers:

1. De vraagstelling/behoeftestelling van partijen m.b.t. drones die concreet moeten bijdragen aan maatschappelijke veiligheid;

2. In de niche drones : aanbodgerichte, technologisch/innovatieve ontwikkelingen en trends;

3. Ruimte voor niet benoemde initiatieven;

4. Launching customership dat mede leidt tot vermarkting en verdienvermogen.

De combinaties daarvan vormen de prioriteiten die richting geven aan de gezamenlijke inspanningen.

II. De organisatie van de samenwerking tussen EUKA en CIDSS.be verloopt in gezamenlijk overleg. EUKA zal de afstemming doen in het nichedomein drones met de nationale en internationale publieke en kennis veiligheidsinstituties/onderdelen zoals overheden, veiligheidsdiensten en kennisinstellingen. CIDSS.be zal vanuit zijn gelijkaardige activiteiten in het brede domein van veiligheid beroep doen op de kennis en expertise van EUKA in het domein drones en gerelateerde technologie.

III. Er wordt gezamenlijk gewerkt aan de grensoverschrijdende uitrol van succesvolle innovatieprojecten /resultaten m.b.t. drones en gerelateerde technologie, en aan het richten van financiering en fondsen (lokaal, regionaal, nationaal en Europees) voor concrete innovatieprojecten in deze niche. Hierin zit ook de verbinding met andere domeinen gerelateerd aan publieke veiligheid en het stimuleren van ‘innovatief inkopen’ door launching customers.

Categories:   
Community:         

Pin It on Pinterest