ALGEMEEN
Door het bezoeken van deze website (www.euka.org) verklaart de gebruiker zich stilzwijgend akkoord met onderstaande gebruiksvoorwaarden.
INFORMATIE
Onder de term “informatie” wordt hiernavolgend verstaan: alle mogelijke gegevens, kennis en informatie, verstrekt op elke wijze en onder elke vorm, met inbegrip van afbeeldingen, grafische elementen, producten, diensten, lay-out, software, muziek, geluid, foto’s …. Deze omschrijving is niet limitatief en omvat eveneens alle mogelijke andere items.
INHOUD
EUKA besteedt veel zorg aan de creatie van deze website, maar garandeert echter niet de correctheid van de informatie. De gebruiker is zich er eveneens van bewust dat de informatie kan veranderen zonder dat hij daarvan van tevoren op de hoogte wordt gebracht. Daarom kan EUKA niet aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van de site of voor het gebruik dat hiervan wordt gemaakt. Wanneer EUKA verwittigd wordt van fouten of onvolledigheid van gegevens, dan zal EUKA onmiddellijk overgaan tot verbetering of aanvulling.

HELPDESK
Heeft u klachten? Dan kan u terecht via de rubriek ‘contact’ van www.euka.org
AUTEURSRECHT

ONGEOORLOOFD OF VERBODEN GEBRUIK
Door gebruik te maken van de website euka.org verbindt de gebruiker zich ertoe onder geen enkel beding gebruik te maken van deze site voor illegale of ongeoorloofde doeleinden. Zo verbindt de gebruiker zich ertoe onder meer:

BEPERKING VAN DE TOEGANG
EUKA behoudt zich het recht voor iedere gebruiker de toegang te weigeren tot het geheel of een deel van deze website, eenzijdig en zonder voorafgaande kennisgeving, om gelijk welke reden.
Wijziging van de onderhavige voorwaarden en bepalingen
EUKA behoudt het recht voor de voorwaarden, bepalingen en waarschuwingen krachtens dewelke deze website u wordt aangeboden, te wijzigen. U heeft daarom als gebruiker de plicht om bij elk bezoek aan de site de algemene gebruiksvoorwaarden na te lezen.
PRIVACY
Discretie is erg belangrijk. Daarom garanderen wij absolute discretie en een vertrouwelijke behandeling van de gegevens die elke bezoeker van deze site doorgeeft.
Als u bijvoorbeeld uw cv achterlaat bij EUKA, of u schrijft in op een seminar, zijn de gegevens enkel voor u toegankelijk via uw wachtwoord.
Bij EUKA heeft een strikt beperkt aantal medewerkers toegang tot uw gegevens. Ook zij verbinden zich ertoe deze mogelijkheid niet te misbruiken en de privacy-regels niet te schenden.
WET OP BESCHERMING VAN PRIVACY
Volgens de Belgische wet op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van 8 december 1992 mag EUKA alle gegevens die u verstrekt registreren in zijn databank, behoudens bezwaar van uw kant.
De bewaartermijn van uw gegevens in de databank is onbeperkt, zodat wij u later, ook voor andere doeleinden zoals marketing of interne processen (klantenbeheer, verbetering van de client service en profilering, het voeren van gepersonaliseerde informatie-en promotiecampagnes ivm onze producten en diensten) kunnen contacteren. U beschikt over een inzage- en correctierecht.
De data blijven in handen van EUKA en kunnen enkel doorgegeven worden aan geaffilieerde of gecontracteerde ondernemingen.

HANDELSMERKEN
Sommige namen, tekens en logo’s die op deze site worden gebruikt zijn beschermde handelsmerken.
ALLERLEI

Ieder geschil met betrekking tot de EUKA-site valt onder de toepassing van de Belgische wetgeving. In geval van geschil zijn enkel de Hasseltse rechtbanken bevoegd.

Pin It on Pinterest